• โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับ
  สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
  จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Trauma Care Today"
  วันที่ 20-22 มกราคม 2559 ห้องประชุมศรีจันทร์
  ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 • MOU -ร่วม 3 องค์กร
  สพฉ., รวศท.,สมาคมแพทย์อุบัติเหตุ
  ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
  ......
  5 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 • ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตูและฉุกเฉินทางศัลยกรรม4-6ม.ค60เดอะไทด์รีสอร์ด
Visitors: 90,863